top of page

Органи за управление и контрол

„Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД се представлява и управлява от управител.

Д-р Румен Петев Кофинов управлява Дружеството от 20.01.2020 г. след определянето му за управител с Протокол на едноличния собственик на капитала – Министерство на здравеопазването и съгласно Договор за възлагане на управлението за срок от една година.

Д-р Румен Петев Кофинов е назначен след проведен конкурс за избор на управител на Дружеството – Протокол на едноличния собственик на капитала на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД, гр. София №РД-16-163 от 25.02.2021 г. и съответно подписан Договор №РД-16-165 от 26.02.2021 г. за възлагане на управлението на публично предприятие – Еднолично дружество с ограничена отговорност „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД, гр. София, ЕИК 130428132.

Възнаграждението на Управителя се формира по реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и в съответствие с решението на едноличния собственик на капитала по чл.56 ал.13 от ППЗПП.

Д-р Румен Кофинов притежава висше образование по специалност „Медицина“ и придобита квалификация „Лекар“ от 1994 г., с професионален опит във фармацевтични компании повече от 27 години, последните девет от които в „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД. Владее английски и руски език.

bottom of page