top of page

Корпоративна социална политика

„Бул Био – НЗЦПБ“ ЕООД следва и съдейства за спазването на международно утвърдените човешки права, като опазването на неприкосновеността, здравето, правата и благоденствието на своите служители и на околната среда са от първостепенно значение при упражняването и развитието на дейността.

ПОЛИТИКАТА ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ на Дружеството в процеса на изпълнение на основните дейности е насочена към стратегическо управление, допринасящо за устойчиво икономическо развитие и коректни трудови отношения с работниците.

Етичните норми и правила за поведение в Дружеството са регламентирани в Етичния кодекс на работещите, който насърчава и развива високи етични норми в бизнеса, осъществяване на дейността при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, компетентност, идеологическа и политическа неутралност, отговорност, зачитане на личността и отчетност.

Ръководните принципи по отношение на социалната отговорност включват:

  • уважение и зачитане на правата на човека и неговите основни свободи, определени във Всеобщата декларация за правата на човека;

  • защита на общоприетите човешки ценности;

  • осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на служителите;

  • развитие и мотивиране на персонала;

  • осигуряване на сигурност в разплащанията;

  • поддържане на адекватно заплащане на труда с навременно плащане на работните заплати, данъците и видовете осигуровки на работещите;

  • поддържане на ползотворни взаимодействия с бизнес партньори и институции

bottom of page