top of page

Опазване на околната среда

Системата за управление на околната среда е част от системата за фирмено управление на Бул Био - НЦЗПБ ЕООД, заедно със системата по управление на качеството и системата по управление на информационната сигурност, покривайки изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 27001: 2022.

Системата за управление на околната среда включва структурата, планирането, отговорностите, практиките, процедурите, процесите и ресурсите за формиране на фирмената екологична безопасност. Системата разглежда екологичните рискове и възможностите за тяхното управление, като първостепенната ѝ цел е да се подобри състоянието на околната среда чрез намаляване на въздействието, което производството и продуктите на Бул Био - НЦЗПБ ЕООД оказват върху нея.

Ръководството на компанията се стреми да осигурява необходимите ресурси (човешки, финансови, инфраструктурна и работна среда) във връзка с изграждане на устойчива инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива индустриализация и стимулиране на иновации. Инвестират се средства за осъвременяване на производствената апаратура и техника с цел:


- подобряване на качеството,
- повишаване ефективността на използване на ресурсите,
- въвеждане на повече природосъобразни технологии,
- намаляване на потреблението на енергийни природни източници,
- задоволяване нуждите на всички заинтересовани страни, в това число клиенти, общественост, доставчици и изпълнители на услуги.

bottom of page