top of page

Risk management

Стратегическият подход за управление на рисковете е насочен към ключови области, идентифицирани в Дружеството, които имат пряко или допълващо значение за постигане на целите, както на стратегическо, така и на оперативно ниво.

Областите за управление на рисковете отразяват спецификата на оперативната дейност на Дружеството спрямо стратегическите цели, поставени в Бизнес програмата на БУЛБИО.

Управлението на рисковете в Дружеството се осъществява на три нива съобразно идентифицираните ключови области:

Област 1 - Управление на рисковете за осигуряване на съответствие с добрата производствена практика и подобрение на системите по качество.

Област 2 - Управление на риска, свързан с информационна сигурност

Област 3 - Управление на рисковете на цялостната оперативна дейност - производство, търговия и общо-административни дейности на Дружеството спрямо стратегическите и оперативни цели.

Основните рискови области, свързани с постигане на целите на БУЛБИО – НЦЗПБ ЕООД, са:

 • Предлагането на продукти в условията на конкуренция крие рискове от намаляване на обемите продажби, отлив на клиенти и дори загуба на пазари.

 • Изпълнението на прогнозата предполага своевременното обезпечаване на производството с всички необходими химикали и материали. Нарастването на цените на енергоносителите и свързаното с това поскъпване на суровини, материали и транспорт може доведе до повишаване на разходите, увеличаване на себестойността на продукцията и в последствиеда даде негативно отражение върху прогнозната рентабилност.

 • Във все повече страни задължително изискване при вноса на биологични продукти е наличието на регистрация на съответната територия. Процедурите са продължителни, налага се преработка и адаптиране на регистрационната документация към специфични допълнителни изисквания. Продуктите съответно могат да се предлагат на пазара едва след финализиране на регистрационните процедури.

 • Колебания на валутния курс на щатския долар или понижение за по-дълъг период също, водещи до отклонение от поставените в бизнес прогнозата параметри.

 • Невъзможност за освобождаване на продукти за нуждите на здравеопазването.

 • Спиране на дейността на съответните сектори и лаборатории за неопределен период от време, поради изпълнение на ремонтни дейности.

 • Неизпълнение на поети ангажименти и невъзможност да бъдат осигурени в търговската мрежа поради невъзможност за производство, анализиране и освобождаване на продуктите. Удължени срокове на доставки.

 • Риск от неподдържане на зададените работни параметри на околната среда и компрометиране на качеството на продуктите.

 • Непосрещане на непрекъснато нарастващите изисквания на регулаторите по Добра производствена практика.

 • Риск от настъпване на непредвидена аварийна ситуация.

 • Рискове, свързани с наличие на достатъчно финансови средства за изпълнение на проектите, наличие на човешки ресурс и капацитет за навременно изпълнение.

Тези рискове подлежат на текущ анализ, оценка, наблюдение и при необходимост, предприемане на корективни действия, и са част от процедурите по осигуряване на качеството на производствената и административна дейност на Дружеството.

bottom of page